Tarjim Show
Munaqosyah Virtual
Hari Pahlawan 2020

no comments

Dr. H. M. Saad Ibrahim, M.A Lantik Kepala dan Waka Sekolah Muhammadiyah GKB

Dr. H. M. Saad Ibrahim, M.A Lantik Kepala dan Waka Sekolah Muhammadiyah GKB. Yaitu SDM 1 GKB, SDM 2 GKB, SMPM 12 GKB, dan SMAM 10 GKB. PWMU.CO – Pelantikan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Muhammadiya